'GenerSzerpasm1

 

'GenerSzerpasm1.bas

'Urządzenie warsztatowe.

'Generator z ustawianą częstotliwością i poziomem wyjściowym w.cz.

'Miernik częstotliwości generatora KF - UKF w wewnątrz urządzenia.

'Pomiar: od 8KHz do 30MHz i od 3MHz do 200MHz.

'Generator oscyluje od KHz do ok. 150MHz.

'Zakres przełączany ręcznie po komunikacie o przekrocz. zakresu.

'Zakres pokazywany jest na Lcd.

'Wzmacniacz wejściowy-dzielnik CD3500, UPC1688, 74LS74.

'Procesor za pomocą Portd.6, 7, Portb.1 rozpoznaje, jakim programem zadziałać.

'Portb.1=0 ; pomiar Uwy. generatora (przetwornik U/f).

'Tutaj miernik na Atmega8 z kwarcem 16MHz.

'Fusebit ustawiony na kwarc zewnętrzny 1111.

'Schemat: GenerSzerpasm1.png.

'Opracował Henryk Wydmuch.

'Pamięć zajęta w 33%.

 

$regfile = "m8def.dat"                                      'Info dla kompilatora.

$crystal = 16000000                                         'Informujemy kompilator o kwarcu 16MHz.

 

 Config Lcd = 16 * 2                                        'Konfiguracja Lcd.

 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5

 

 Config Timer0 = Timer , Prescale = 1                       'Timer0 jako Timer z podziałem przez 1.

 Config Timer1 = Counter , Edge = Falling                   'Timer1 jako licznik działający od zbocza opadającego.

 

 Config Pind.6 = Input                                      'Port rozpoznający zakres.

 Config Pind.7 = Input                                      'Port rozpoznający zakres.

 Config Pind.5 = Input                                      'Konfiguruj Portd.5 jako wejście.

 Config Pinb.1 = Input                                      'Rozpoznaje Uwy gen.

 

 On Timer0 Odmierz_1s                                       'Podprogram dla Timera0 o nazwie Odmierz_1s.

 On Timer1 Zlicz_przep_tim1                                 'Podprogram dla Timera1.

 

 Dim Liczba_przerwan_tim0 As Long                           'Rezerwujemy dwa bajty w pamięci dla zmiennej Liczba_przerwan_tim0.

 Dim Lczba_przep_tim1 As Word                               'Rezewujemy jeden bajt dla zmiennej Liczba_przep_tim1.

 Dim Flaga_aktual_lcd As Bit                                'Rezerwujemy jeden bit na aktualizację wyświetlacza Lcd.

 Dim Wynik_pomiaru As Single                                'Rezerwujemy cztery bajty dla zmiennej Wynik_pomiaru.

 Dim Z As String * 7                                        'Z jako siedmio miejscowa zmienna słowna.

 

 Declare Sub 30mhz                                          'Deklaracja procedury.

 Declare Sub 150mhz                                         'Deklaracja procedury.

 Declare Sub Gen                                            'Deklaracja procedury.

 

 Enable Interrupts                                          'Zezwalaj na wszystkie przerwania.

 Enable Timer0                                              'Odblokowujemy przerwanie Timera0.

 Enable Timer1                                              'Odblokowujemy przerwanie Timera1.

 

 Stop Timer0                                                'Zatrzymujemy Timer0.

 Stop Timer1                                                'Zatrzymujemy Timer1.

 

 Timer1 = 0                                                 'Zerujemy Timer1.

 Wynik_pomiaru = 0                                          'Zerujemy zmienną Wynik_pomiaru.

 Liczba_przerwan_tim0 = 0                                   'Zerujemy zmienną zawierającą liczbę przerwań Timera0.

 Lczba_przep_tim1 = 0                                       'Zerujemy zmienną zawierającą liczbę przerwań Timera1.

 Start Timer1                                               '

 Start Timer0                                               '

 Cls                                                        '

'------------------------------------------

 Do                                                         'Pętla główna.

 

 If Pinb.1 = 1 Then                                         'Przełącznik PUF ustawiony na odczyt frekwencji.

 

  If Flaga_aktual_lcd = 1 Then                              'Jeśli flaga aktualizacji Lcd włączona (po każdej sekundzie), to...

  Flaga_aktual_lcd = 0                                      'Zeruj flagę.

  Cls                                                       'Czyść LCD.

 

  If Wynik_pomiaru = 0 Then                                 'Jeśli nie doprowadzono sygnału do wejścia...

  Lcd Wynik_pomiaru ; " Hz"                                 'Pokaż wynik w LCD.

  Locate 2 , 1                                              'Druga linia Lcd, na początku...

  Lcd " Brak sygnalu"                                       'Pokaż komunikat.

  Waitms 160                                                'Trzymaj komunikat 160mS.

Else                                                        'W przeciwnym razie...

  If Wynik_pomiaru > 7500200 Then                           'Jeśli mierzona frekwencja przekroczy 30MHz.

  Lcd "Zakres!"                                             'Pokaż (przełączamy ręcznie przełącznik PHL).

  End If                                                    '

  End If                                                    '

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

  If Pind.7 = 1 And Pind.6 = 0 Then                         'Jeśli PHL na fH.

  Call 150mhz                                               'Wywołaj procedurę 150MHz.

  End If                                                    '

 

  If Pind.6 = 1 And Pind.7 = 0 Then                         'Jeśli PHL na fL.

  Call 30mhz                                                'Wywołaj procedurę 30MHz.

  End If                                                    '

 

 End If                                                     'Koniec warunku If Pinb.1 = 1

 '.........................

  If Pinb.1 = 0 Then                                        'Przełącznik PUH na pomiar U generatora.

   Call Gen                                                 'Skocz do podprogramu Gen.

  End If

 '.........................

 End If                                                     'Koniec warunku Flaga_aktual_lcd.

 Loop                                                       '

 End                                                        '

 

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Odmierz_1s:                                                'Podprogram dla Timera0 (wyznaczanie 1sek).

  Incr Liczba_przerwan_tim0                                 'Liczbę przerwań Timera0 powiększ o jeden.

  If Liczba_przerwan_tim0 = 62500 Then                      'Jeśli liczba przerwań Timera0 jest równa 62500, to...

  'Liczbą 62500 ustalamy dokładny pomiar.

  Liczba_przerwan_tim0 = 0                                  'Wyzeruj zmienną.

  Wynik_pomiaru = 65536 * Lczba_przep_tim1                  'Zmienną Liczba_przep_tim1 pomnóż przez 65536,

                                                            'a wynik wstaw do zmiennej Wynik_pomiaru.

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru + Timer1                    'Wynik powyższego działania dodaj do aktualnej zawartości

                                                            'Timera1 i ten wynik wpisz do zmiennej Wynik_pomiaru.

  Flaga_aktual_lcd = 1                                      'Załącz flagę aktualizacji Lcd.

  Lczba_przep_tim1 = 0                                      'Zeruj flagę przepełnień Timera1.

  Timer1 = 0                                                'Zeruj Timer1.

   End If                                                   'Koniec uwarunkowania.

 Return                                                     'Wróć do programu.

 

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 Zlicz_przep_tim1:                                          'Podprogram Timera1.

  Enable Interrupts                                         'Odblokuj przerwania.

  Incr Lczba_przep_tim1                                     'Zawartość zmiennej Liczba_przep_tim1 powiększ o jeden.

 Return                                                     'Wróć do programu.

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Sub 150mhz                                                'Procedura.

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 0.000001                  'Wykonaj mnożenie (zamiana Hz na MHz).

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 8                         'Wykonaj mnożenie (CD3500).

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 4                         'Wykonaj mnożenie (74LS74).

     Z = Str(wynik_pomiaru)                                 'Zamień wartość cyfrową na słowną.

     Lcd Z                                                  'Pokaż słowo.

     Locate 1 , 10                                          'Pierwsza linia Lcd, 10 miejsce.

     Lcd " MHz   "                                          'Pokaż słowo, a za nim MHz.

     Locate 2 , 1                                           'Druga linia Lcd, 1 miejsce.

     Lcd " Generator UKF "                                  'Pokaż.

     Cursor Off                                             'Wyłącz kursor.

     Start Timer1                                           '

     Start Timer0                                           '

  End Sub                                                   'Koniec procedury.

  Return                                                    'Wróć do pętli.

 

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Sub 30mhz                                                 'Procedura.

     Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 0.000001               'Wykonaj mnożenie (zamiana Hz na MHz).

     Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 4                      'Wykonaj mnożenie (74LS74).

     Z = Str(wynik_pomiaru)                                 'Zamień wartość cyfrową na słowną.

     Lcd Z                                                  'Pokaż słowo.

     Locate 1 , 10                                          'Pierwsza linia Lcd, 10 miejsce.

     Lcd " MHz   "                                          'Pokaż słowo, a za nim MHz.

     Locate 2 , 1                                           'Druga linia Lcd, 1 miejsce.

     Lcd " Generator KF "                                   'Pokaż.

     Cursor Off                                             'Wyłącz kursor.

     Start Timer1                                           '

     Start Timer0                                           '

  End Sub                                                   'Koniec procedury.

  Return                                                    'Wróć do pętli.

 

 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 Sub Gen                                                    'Procedura.

     Z = Str(wynik_pomiaru)                                 'Zamień wartość cyfrową na słowną.

     Home                                                   'Pokazuj w jednym miejscu.

     Lcd Z                                                  'Pokaż słowo.

     Locate 1 , 10                                          'Pierwsza linia Lcd, 10 miejsce.

     Lcd " mV   "                                           'Pokaż słowo, a za nim mV.

     Locate 2 , 1                                           'Pierwsza linia Lcd, 1 miejsce.

     Lcd " Pomiar U "                                       'Pokaż.

     Cursor Off                                             'Wyłącz kursor.

     Start Timer1                                           '

     Start Timer0                                           '

  End Sub                                                   'Koniec procedury.

  Return                                                    'Wróć do pętli.

 '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 'Krótkie omówienie

 

 'Szczęki krokodylowe na zewnątrz pudełka służą do mocowania cewek na których będzie oscylował generator.

 'Szczęki KF mają dołączony agregat pojemnościowy o pojemności 15 - 350pF, szczęki UKF agregat o pojemności 15pF.

 

 'Przełącznikiem PUF wybieramy F wyświetlanie frekwencji generatora. U= wyświetlanie poziomu U wychodzącego z generatora.

 'Przełącznikiem PHL wybieramy pokaz frekwencji KF lub UKF.

 

 'Poziom U napięcia w.cz. ustawiamy potencjometrem 100om. Strojenie generatora, gałką agregatu 350pF.

 'Układ LM331 należy skalibrować przed uruchomieniem potencjomerami 5k i 100k.